Okuma Facebook játék szabályzata

Játékszabályzat – a Matchfishing Szarvas Facebook oldalán szervezett nyereményjátékhoz 1.        A játék szervezője és lebonyolítója: Matchfishing Horgászbolt és SHE Facebook rajongói oldalon szervezett nyereményjáték szervezője a Matchfishing SHE Szarvas, Béke köz 6. 2.        Játékok leírása: A Szervező a nyereményjáték leírását a Facebook oldalán teszi közzé. A nyereményjáték időtartama: * 2023.11.14. 9:00-2023.11.18. 11:59 Játék menete: a résztvevő Játékosoknak a nyereményjáték posztja alatt kommentben kell bizonyítaniuk, hogy használnak Okuma termékeket. Ez lehet fénykép vagy egy sztori. A feladatot helyesen teljesítő Játékosok között a lebonyolító sorsolás útján választja ki a játék nyerteseit a nyereményjáték lezárását követően. 3.        Játékosok A nyereményjátékban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki * a szervező által közzétett posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti, * hozzájárul ahhoz, hogy a szervező, illetve lebonyolító a rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID), nyertesség esetén a kézbesítéshez szükséges további adatait (lakcím és telefonszám) jelen nyereményjátékkal összefüggésben kezelje, és * a részvétellel a jelen szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja. Azok a játékosok, akik a jelen Játékszabályzatban és a nyereményjáték posztban leírtak alaki és tartalmi előírásainak nem felelnek meg, az adott nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező továbbá a nem valós adatokat megadó résztvevőket is kizárja az adott nyereményjátékból. Amennyiben a nyereményjátékban résztvevő nem a saját maga által regisztrált Facebook-profilját, illetve nem saját e-mail címét veszi igénybe, úgy a nyereményjátékkal kapcsolatos, Facebook-profil és e-mail-használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a szervezőt, illetve a lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli. A nyereményjátékból ki vannak zárva a szervező, a lebonyolító, valamint a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő egyéb cégek munkavállalói, vezető tisztségviselői, tulajdonosai, és mindezen személyek Ptk. Nyolcadik Könyv 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott hozzátartozói. A nyereményjátékból kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik nem valós Facebook-profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A tisztességtelen magatartást tanúsító játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a nyereményjátékkal összefüggésben a szervezőnek és/vagy lebonyolítónak okoztak. A nyereményjáték szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a tartalmak és automatikusan kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a részvétel során olyan hozzászólást és/vagy tartalmakat osztanak meg, amelyek: * obszcén, szexuális tartalmúak; * mások vallási, nemzetiségi, etnikai, szexuális, politikai vagy világnézeti hovatartozását sértők; * rasszista, gyűlöletkeltésre alkalmasak; * közönséges, trágár, becsületsértő, rágalmazó, illetve jó ízlést sértők; * valamely 3. személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát sértők; * mások alkotmányos jogait sértők; * jogellenes anyagok vagy jogellenes tevékenységre buzdító tartalmúak; * hirdetéseket, reklámokat közzétevők; * mások személyes adataival visszaélők; * valótlan vagy félrevezető információkat közlők, illetve valós tényeket hamis színben feltüntetők. A szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő játékosok közzétett tartalmát a rajongói oldalról eltávolítsa, és a játékost az adott nyereményjátékból kizárja. A nyereményjátékban résztvevő Játékos közzétett tartalmáért az adott játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következmények is kizárólag az adott játékost terhelik. A Szervezőnek jogában áll a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok érvényesek-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be. A Játékszabályzatban meghatározott feltételek ellenőrzésére utólag, nyertesenként kerül sor. A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért, a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (pl.: telefon elvesztése, lemerülése, telefonszám vagy e-mail cím cseréje megváltozása), a nyeremények kézbesítésének a nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező és a Lebonyolító, illetőleg azok megbízottjai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. A Játékkal kapcsolatban felvilágosítás a [info@radex.hu] e-mail címen keresztül kérhető. 4.        Nyeremény: A nyereményjátékban egy Okuma ajándékcsomag kerül sorsolásra, amelynek a tartalma az adott játék posztban van leírva. 5.   Nyertesek meghatározása: A nyereményjátékban 1 nyertes kerül kiválasztásra. A szervező az adott nyereményjáték időtartama alatt érvényesen beküldött tartalmak/játékosok közül legkésőbb az utolsó játéknapot követő munkanapon határozza meg, hogy kik az adott nyereményjáték nyertesei. A nyertes kiválasztásának módja sorsolás. Facebook Live. 2023.11.19. 12:00-kor. Több komment írása a tartalom alá nem növeli Játékos esélyeit, egy Játékos csak egyszer vesz részt a sorsoláson. 6.         Nyertes értesítése, nyeremény átadása Élőben lehet követni a sorsolást és a poszt alá is kikerül a nyertes neve. A nyertes a rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az értesítést követő 7 munkanapon belül visszaigazolni az értesítést, valamint a nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, lakcím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, később már nincs lehetősége erre. A nyereményt a szervező postai úton juttatja el a nyertesek által önként megadott magyarországi címre. Szervező a nyeremény kézbesítését az adott sorsolástól, vagy a nyertes meghatározásától számított 60 naptári napon belül kíséreli meg. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és a nyeremény átadása meghiúsul, a szervezőt, illetve lebonyolítót nem terheli felelősség. A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt és a lebonyolítót nem terheli felelősség. A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget és a nyeremények kézbesítésével járó költséget a szervező viseli. 7.         Adatvédelem A nyereményjátékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játékosoknak a Játékkal kapcsolatos személyes adatai kezelésének jogalapja: az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja – a Játékos önkéntes hozzájárulása. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint Adatkezelő. Az adatkezelés célja a Játékos részvételének biztosítása a Játékban. A Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Játékos hozzájárulása hiányában a Játékban nem vehet részt. A nyerteseket a Szervező a Facebook felhasználói nevük alapján azonosítja, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A nyertesek személyét a Rajongói Oldalon nyilvánosságra hozzák. A nyilvánosságra hozatal célja, hogy ha a Játékos valamilyen technikai akadály miatt nem kapta meg az értesítést a nyertességről, akkor a Rajongói Oldalon tud tájékozódni, hogy nyert-e. A Játékosok az adatkezeléshez való hozzájárulásukat a Pályázat elküldésével adják meg. A Játék során kezelt személyes adatok köre: * név, Facebook ID (nyereményjáték nyertesének megállapítása érdekében) * életkor (annak ellenőrzése érdekében, hogy a játékos a 18. életévét betöltötte-e), * a nyertesek lakcíme (a nyeremény kézbesítése érdekében), * a Játékkal kapcsolatban a Játékos részéről rendelkezésre bocsátott egyéb adat (pl. kommunikáció a nyeremény átvételével kapcsolatban). Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Szervező és a Lebonyolító az adott cél megvalósulásáig kezeli. Az adatok nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertesek adatai, amelyeket az Adatkezelő a nyeremény eljuttatásának céljából a cél megvalósulásáig őriz meg. A Játékkal kapcsolatos személyes adatokat a Társaság nevében adatfeldolgozóként kezeli a Játék időtartama alatt: Matchfishing SHE A Játék lebonyolításáért felel. Ennek során a Játékkal kapcsolatban a Szervező által kezelt személyes adatokhoz fér hozzá. A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza. A Szervező adatkezeléséről bővebb információ elérhető itt: https://www.facebook.com/notes/milford-tea-magyarorszag/adatvedelmi-tajekoztato-ill-nyilatkozat/3716478835030206 A Játékosok jogosultak az átlátható tájékoztatásra a személyes adataik kezelésével kapcsolatban, jogosultak hozzáférni a személyes adatokhoz és másolatot kérni, kérhetik pontatlan vagy nem teljes személyes adataik helyesbítését, pl. dátum. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) lehetővé teszi a Játékosok számára, hogy töröltessék személyes adataikat, ha nincs jogszerű indok azok további használatára. A Játékosok kérhetik a személyes adataik további kezelésének korlátozását – ekkor a Szervező továbbra is tárolhatja a személyes adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat. A Szervező a fentiekkel kapcsolatos kéréseknek egy hónapon belül köteles eleget tenni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A Játékosok jogosultak nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságuknál panaszt tenni a személyes adatok Szervező általi kezelésével kapcsolatban. Magyarországon a felügyeleit hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettek ezen túlmenően bírósághoz is fordulhatnak (www.birosag.hu). 8.         Vegyes rendelkezések A Facebook semmilyen formában nem vesz részt a nyereményjátékban. A nyereményjáték nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a szervező részére történik. A szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, a rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső támadások, meghibásodások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely nyereményjátékban résztvevő játékos részéről manipulációt, tömegesen generált e-mailcímeket, Facebook-profilok létrehozását, illetve a nyereményjátékkal összeférhetetlen, tisztességtelen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az adott játékost azonnali hatállyal kizárja az adott nyereményjátékból. A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok, jelszavak, azonosítók) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A nyertesek a válasz beküldésével a jelen szabályzatot elfogadják és hozzájárulnak, hogy a Szervező nevüket közzé tegye Facebook oldalán. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem elérhető, a nyereményt egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereménnyel helyettesítse. A nyeremények átvételével összefüggésben a Játékosnak felróható okból felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. az esetleges kiszállítás sikertelensége után további kiszállítás, stb.) a Játékost terhelik. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (válaszüzenet tartalma, kézbesítésének elmaradása, hibás vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.), a szabályosan a futárszolgálatnak átadott küldemények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal. A szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, vagy a jelen Játékszabályzat szerinti nyereményjátékot visszavonja. Az erre vonatkozó tájékoztatást közzéteszi a rajongói oldalon. Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel. Jelen Játékszabályzatra és a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Bármilyen felelősségkizárás vagy felelősségkorlátozás a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényes. Szarvas, 2023.11.14.
FACEBOOKON IS!

Cookie-kat használunk a legjobb böngészési élmény érdekében További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás